07 февраля, 2010
Easterdie
Russian / Русский:

1. Схема проведения.
1.1. Клан матч проводится в режиме атаки-защиты при равном количестве игроков в командах(от 3 до 9 игроков).

1.2. Цель команды атаки.
1.2.1. Команда атаки должна атаковать базу защиты и уничтожить всех защитников.
1.2.2. При наличии точки захвата команда атаки может захватить базу не убивая всех защитников.

1.3. Цель команды защиты.
1.3.1. Продержаться в живых в течении установленного времени на базе.
1.3.2. При наличии точки захвата команда защиты должна не допустить захват базы.
1.3.3. Команда защиты может убить команду атаки и выиграть раунд.

2. Базы.
2.1. Базой может быть любое сооружение или часть штата.
2.2. База(метка захвата) должна быть доступна для атаки без применения транспорта.
2.2.1. На базу можно попасть с воды.
2.2.2. На базу можно попасть прыжком.
2.2.3. На базу можно попасть залезанием на крышу.
2.2.4. На базу можно попасть по земле.

3. Поведение команды атаки.
3.1. Команда атаки всегда должна быть активна в бою.
3.2. Команда атаки может использовать любые средства для достижения территории базы.
3.3. Команда атаки должна попадать на территорию базы без транспорта.
3.4. Команде атаки запрещено проникать внутрь базы не транспорте.

4. Поведение команды защиты.
4.1. В команде защиты минимум один игрок должен быть на базе.
4.2. Все остальные игроки могут покинуть базу.
4.3. При смерти игрока, находившегося на базе, один из игроков вне базы обязан вернуться на базу в течении одной минуты (60 секунд).
4.4. Минимум один игрок защиты должен быть доступен для контактного боя игрокам атаки.
4.4.1. Игрока можно догнать.
4.4.2. К игроку можно проникнуть без применения транспорта.

5. Запрещено.
5.1. Команде атаки использовать транспорт для нанесения ущерба игрокам защиты.
5.1.2. Удар транспортом.
5.1.2. Давка транспортом.
5.1.3. Рубка винтами.
5.2. Команде атаки использовать взрыв транспорта для нанесения ущерба команде защиты.
5.3. Команде защиты покидать базу всем составом.

6. Количество раундов договорное.
7. После атаки и защиты возможно проведение решающего боя в формате TDM.

English / Английский:

1. Scheme of.
1.1. Clan match held in the mode of attack-defense if an equal number of players in teams (from 3 to 9 players).

1.2. The purpose of team attack.
1.2.1. Team attack must attack the base defense and destroy all defenders.
1.2.2. If the point of capture team can capture the attack base is not killing all the defenders.

1.3. The purpose of team defense.
1.3.1. Holding out a living during a fixed time basis.
1.3.2. If the point of capture defense team must prevent the seizure of the base.
1.3.3. Team defense can kill a team attack and win the round.

2. Base.
2.1. The base can be any structure or part of the state.
2.2. Base (label capture) should be available to attack without the use of transport.
2.2.1. At the base can be reached from the water.
2.2.2. At the base can get a jump.
2.2.3. At the base you can go climbing on the roof.
2.2.4. At the base can be reached by land.

3. The behavior of team attack.
3.1. Team attack should always be active in the battle.
3.2. Team attack may use any means to reach the base.
3.3. Team attacks should get into the base without transport.
3.4. Team attack is forbidden to penetrate the base is not transport.

4. The behavior of team defense.
4.1. In the defense team at least one player must be at the base.
4.2. All other players may leave the base.
4.3. With the death of the player, who was at the base, one of the players away from the base must return to base within one minute (60 seconds).
4.4. At least one player protection should be available for contact players to battle attacks.
4.4.1. Player can catch up.
4.4.2. By the player can enter without the use of transport.

5. Prohibited.
5.1. Team attacks using vehicles for damage to protect the players.
5.1.2. Beat transport.
5.1.2. Stampede transport.
5.1.3. Felling screws.
5.2. Team attacks to use the blast of transport to damage the team defense.
5.3. Defense team to leave the base of all staff.

6. Number of rounds of contract.
7. After the attack and defense is possible to hold a decisive battle in the format TDM.

Polish / Польский:

1. Schemat.
1.1. Clan meczu rozegranym w trybie ataku, obrony, jeśli równa liczba zawodników w zespołach (od 3 do 9 graczy).

1.2. Celem ataku zespołu.
1.2.1. Atak zespół musi atakować bazy obrony i zniszczyć wszystkich obrońców.
1.2.2. Jeżeli punkt zespołu chwytania może przechwycić Base Attack nie jest zabicie wszystkich obrońców.

1.3. Celem obrony zespołu.
1.3.1. Trzymając się utrzymania w stałej podstawie czasu.
1.3.2. Jeżeli punkt zespołu obrony wychwytywania musi zapobiec zajęciu bazy.
1.3.3. Obrona zespołu mogą zabić ataku drużyny i wygrać rundy.

2. Base.
2.1. Podstawowa może być dowolną konstrukcję lub części państwa.
2.2. Base (wychwytywanie etykiecie) powinny być dostępne do ataku bez korzystania z transportu.
2.2.1. Na podstawie można wyciągnąć z wody.
2.2.2. Na podstawie można uzyskać skok.
2.2.3. Na podstawie można przejść wspinaczkowych na dachu.
2.2.4. Na podstawie można dojechać drogą lądową.

3. Zachowanie ataku zespołu.
3.1. Atak zespół powinien być zawsze aktywny w walce.
3.2. Atak Team może użyć wszelkich środków w celu osiągnięcia podstawowego.
3.3. Ataki zespół powinien dostać się do bazy bez transportu.
3.4. Ataku w zespole jest zabronione penetracji bazy nie jest transport.

4. Zachowanie obrony zespołu.
4.1. W zespole obrony co najmniej jeden gracz musi być w bazie.
4.2. Wszyscy pozostali gracze nie mogą opuścić bazy.
4.3. Wraz ze śmiercią gracza, który u podstawy, jeden z graczy z dala od bazy musi wrócić do bazy w ciągu jednej minuty (60 sekund).
4.4. Przynajmniej jeden z graczy ochrony powinny być dostępne dla graczy o kontakt na ataki bitwy.
4.4.1. Gracz może dogonić.
4.4.2. By gracz może wejść bez korzystania z transportu.

5. Zabronione.
5.1. Zespół ataków przy użyciu pojazdów za szkody w celu ochrony graczy.
5.1.2. Transportu Beat.
5.1.2. Transportu Stampede.
5.1.3. Wycinkę śrub.
5.2. Ataki Team korzystać blast transportu do uszkodzenia zespołu obronnego.
5.3. Zespół Obrony opuścić bazę wszystkich pracowników.

6. Liczba rund umowy.
7. Po ataku i obrony jest możliwe do przeprowadzenia decydującego starcia w formacie TDM.

Lithuanian / Литовский:

1. Sistema.
1.1. Klanai rungtynės vyks išpuolio būdas, gynybos, jei tokį patį skaičių žaidėjų komandos (3-9 žaidėjai).

1.2. Komandos puolimo tikslas.
1.2.1. Komanda ataka turi atakos bazės gynybai ir sunaikinti visus gynėjus.
1.2.2. Jeigu surinkimo komandos taškas gali užfiksuoti ataka bazė yra ne žudyti visus gynėjus.

1.3. Komandos gynybos tikslais.
1.3.1. Holding iš gyvenimo per nustatytą laiką.
1.3.2. Jei gaudymo gynybos komanda punkte turi neleisti bazė areštas.
1.3.3. Komandos gynyba gali nužudyti komandos atakos ir laimėti raundą.

2. Bazės.
2.1. Bazė gali būti bet kokios struktūros ar jos dalies būklės.
2.2. Bazėje (ženklinimo gaudymo) turėtų būti prieinama ataka be transporto naudojimo.
2.2.1. Tuo pagrindu gali būti pasiektas iš vandens.
2.2.2. Tuo pagrindu galima gauti šokinėti.
2.2.3. Apačioje galite lazanija ant stogo.
2.2.4. Tuo pagrindu galima pasiekti žemę.

3. Komandos ataka elgesį.
3.1. Komanda ataka visada turi būti aktyvi kova.
3.2. Komanda ataka gali naudoti bet kokiomis priemonėmis, kad pasiektų pagrindą.
3.3. Komanda išpuolius turėtų patekti į be transporto bazę.
3.4. Komanda ataka draudžiama įsiskverbti bazė yra ne transporto.

4. Komandos gynyba elgesį.
4.1. Be gynybos komandos bent vienas žaidėjas turi būti ne pagrindą.
4.2. Visi kiti žaidėjai gali palikti bazę.
4.3. Su grotuvu, kuris buvo prie pagrindo, vienas iš žaidėjų atstumu nuo pagrindo turi grįžti į bazę per vieną minutę (60 sekundžių) mirtis.
4.4. Bent vienas žaidėjas apsauga turėtų būti galima susisiekti žaidėjų mūšio išpuolių.
4.4.1. Žaidėjas gali pasivyti.
4.4.2. Iki žaidėjas gali atvykti be transporto naudojimo.

5. Draudžiama.
5.1. Komanda išpuoliams naudojant transporto priemones, skirtas žalos apsaugoti žaidėjus.
5.1.2. Beat transportas.
5.1.2. Stampede transportas.
5.1.3. Valka varžtais.
5.2. Komandos atakų naudoti transporto sprogimo pakenkti komandos gynyba.
5.3. Gynybos komanda palikti visus personalo bazė.

6. Taškų raundai sutartį.
7. Po užpuolimo ir gynyba yra įmanoma surengti lemiamą mūšį formatu TDM.
06 августа, 2009
Easterdie
Турнир Absolut Damage

Описание:
Повелители случайности и фортуны и абсолютной точности, пришло ваше время.
Восемь игроков, четыре угла, две команды, одна комната, спина к спине. Убегать некуда, медлить некогда, прятаться негде, спасать вас некому, терять время незачем. Положиться можно только на команду, себя и волю случая. Покажите, на сколько вы метко стреляете и на сколько слажена ваша команда. Сколько секунд уйдёт на один бой, десять, тридцать, а может две или три или он растянется на такую долгую и длинную минуту?

Схема турнира: TDM 4x4.
Количество раундов: 7.
Наборы оружия:
SMG(150) + Desert Eagle(35)
AK47(150) + Shotgun(35)
M4(150) + Silince Pistol(68)

Правила:
На турнир допускаются только кланы.
Запрещены любые модификации игры, читы, трейнеры. Дисквалификация команды.
Запрещены все баги. Предупреждение, дисквалификация игрока, дисквалификация команды.
Запрещено создание искусственных лагов и поднятия пинга. Дисквалификация игрока.
Запрещено большое количество нецензурных и/или выражений написанных большими буквами. Дисквалификация игрока или всей команды.
Игроки обязаны выполнять указания судей.
Игроки должны придерживаться принципов честной игры.
Лимит пинга - 250 мс.
Команды вызываются на сервер через ICQ или IRC(сервер irc.tpu.ru:6669, канал #gta.lcr)
Игра может начаться только в при полном присутсвии обеих команд на сервере.
От одного клана может быть принята к участию только одна команда.
Для входа на сервер командам даётся 7 минут.
При вылете игрок продолжает игру со следущего боя.

Идея CroW

10 июля, 2009
Easterdie
Tomsknet. [NOD]. RASA2. День второй.

День начался хорошо, гонщики почти в полном составе пришли на игру. Не было только двоих, один не смог по своим личным причинам, второй поленился продолжать. Играли две группы. В первой группе была ожесточённая борьба.


Первая трасса сразу выделила лидера, в несколькоих метрах от которого плелись все остальные, опять же Cray. Из-за свалки на первых поворотах пришлось стартовать снова.


Самым интересным на первой трассе первой группы была борьба между [bID]Will и KingSize[PK], которые не разъезжались далее 20 метров друг от друга.


Даже на финиш они приехали с очень малым отрывом друг от друга.


Вторая трасса была очень напряжённая, все стартовали и ехали с не назнчительным отрывом от остальных соперников.


Но исход гонки решил KingSize[PK], который феерично въехал в дерево и перевернулся.


Из четырёх осталось только трое: Cray, ушедший в отрыв, xLITx_Jonson и [b1D]Will, которые ожесточённо боролись до последних секунд.


До финиша доехали все четверо.


Третья трасса сразу опреледила лидера и неудачника, который постоянно вылетал с трассы.


Cray, который ушёл вперёд уже мало волновал игроков, они боролись за второе и третье место. Обходы на поворотах, переставляли местами KingSize[PK] и [b1D]Will каждые 20 секунд.
Но исход этого заезда решила ошибка KingSize[PK] - он вылетел с трассы, заняв третье место.


Во второй группе участвовало всего двое, на вопрос, будут ли они кататься, они ответили положительно и очень уверенно.


Игра не заладилась у них с первых же секунд, то один, то второй вылетали с трассы, вылетали и вместе.


Гонку завершил только Bpb_rokef. На второй трассе он слетел на первых секундах в яму.


На второй гонке лидировал Dameztaz[PK], который умело прошёл всю трассу.


В отличии от Bpb_rokef, который недоехал до финиша довольно много.


Третья трасса была воплощением ужаса для обоих игроков.


Которые постоянно слетали с дороги и кувыркались, как лучие каскадёры.
С трудом, но всё же они завершили второй круг турнира Race Around San Andreas 2 от команды [NOD].
09 июля, 2009
Easterdie
Tomsknet. [NOD]. RASA2.


К сожалению из-за местных проблем пришлось перемешать сетку игроков. На турнир не явилось 4 человека, жаль, но будет урок на будущее. Регистрироваться надо не для галочки, а для того, что бы участвовать.

Первый день и волна ярких впечатлений от участников. Второй, после первого Cray'a, зашедший на сервер участник Dameztaz[PK], сразу сказал: я уже боюсь Крея. И бояться было чего, лучший гонщик первого дня, принимал поздравления сразу, его группа была первая, он оставлял соперников глотать дым и пыль на первых же поворотах, это единственный, кто за все три трассы ни разу не врезался. Среди тех, кто остался позади него была ожесточённая борьба за второе и третье места, четвёртого игрока не было, не смог явиться.

Во второй пачке игроков была злая борьба за первое и второе, так как с группы был снят один из игроков, и все трое умудрились проехать по разу на первом, втором и третьем местах пришлось сыграть решающую гонку.

Третья группа была без особой борьбы, вялые гонщики, которые не могли ничего противопоставить друг друг, один вылет - и ход гонки изменялся сразу же. Лидер менялся по три-пять раз за трассу.

В четвёртой группе безоговорочно победил biGGer, который хотел как и Cray оставлял своих оппонентов на первых же поворотах. Он даже хотел уйти с третьей гонки, которая ничего уже не решала.

Небольшой фотоотчёт:От лица игроков Tomsknet серверов выражаю благодарности организаторам. :)
Игровой проект GTAR.PRO

Наш баннер
Сайт клана Братство Cвинца
(click it)

free counters

Сайты кланов

A
ALFA

B
Bpb
BanditoS

D
DamN

E
EFO

N
NBK

R
RMC

S
SWC

U
UFG