07 февраля, 2010
Easterdie
Russian / Русский:

1. Схема проведения.
1.1. Клан матч проводится в режиме атаки-защиты при равном количестве игроков в командах(от 3 до 9 игроков).

1.2. Цель команды атаки.
1.2.1. Команда атаки должна атаковать базу защиты и уничтожить всех защитников.
1.2.2. При наличии точки захвата команда атаки может захватить базу не убивая всех защитников.

1.3. Цель команды защиты.
1.3.1. Продержаться в живых в течении установленного времени на базе.
1.3.2. При наличии точки захвата команда защиты должна не допустить захват базы.
1.3.3. Команда защиты может убить команду атаки и выиграть раунд.

2. Базы.
2.1. Базой может быть любое сооружение или часть штата.
2.2. База(метка захвата) должна быть доступна для атаки без применения транспорта.
2.2.1. На базу можно попасть с воды.
2.2.2. На базу можно попасть прыжком.
2.2.3. На базу можно попасть залезанием на крышу.
2.2.4. На базу можно попасть по земле.

3. Поведение команды атаки.
3.1. Команда атаки всегда должна быть активна в бою.
3.2. Команда атаки может использовать любые средства для достижения территории базы.
3.3. Команда атаки должна попадать на территорию базы без транспорта.
3.4. Команде атаки запрещено проникать внутрь базы не транспорте.

4. Поведение команды защиты.
4.1. В команде защиты минимум один игрок должен быть на базе.
4.2. Все остальные игроки могут покинуть базу.
4.3. При смерти игрока, находившегося на базе, один из игроков вне базы обязан вернуться на базу в течении одной минуты (60 секунд).
4.4. Минимум один игрок защиты должен быть доступен для контактного боя игрокам атаки.
4.4.1. Игрока можно догнать.
4.4.2. К игроку можно проникнуть без применения транспорта.

5. Запрещено.
5.1. Команде атаки использовать транспорт для нанесения ущерба игрокам защиты.
5.1.2. Удар транспортом.
5.1.2. Давка транспортом.
5.1.3. Рубка винтами.
5.2. Команде атаки использовать взрыв транспорта для нанесения ущерба команде защиты.
5.3. Команде защиты покидать базу всем составом.

6. Количество раундов договорное.
7. После атаки и защиты возможно проведение решающего боя в формате TDM.

English / Английский:

1. Scheme of.
1.1. Clan match held in the mode of attack-defense if an equal number of players in teams (from 3 to 9 players).

1.2. The purpose of team attack.
1.2.1. Team attack must attack the base defense and destroy all defenders.
1.2.2. If the point of capture team can capture the attack base is not killing all the defenders.

1.3. The purpose of team defense.
1.3.1. Holding out a living during a fixed time basis.
1.3.2. If the point of capture defense team must prevent the seizure of the base.
1.3.3. Team defense can kill a team attack and win the round.

2. Base.
2.1. The base can be any structure or part of the state.
2.2. Base (label capture) should be available to attack without the use of transport.
2.2.1. At the base can be reached from the water.
2.2.2. At the base can get a jump.
2.2.3. At the base you can go climbing on the roof.
2.2.4. At the base can be reached by land.

3. The behavior of team attack.
3.1. Team attack should always be active in the battle.
3.2. Team attack may use any means to reach the base.
3.3. Team attacks should get into the base without transport.
3.4. Team attack is forbidden to penetrate the base is not transport.

4. The behavior of team defense.
4.1. In the defense team at least one player must be at the base.
4.2. All other players may leave the base.
4.3. With the death of the player, who was at the base, one of the players away from the base must return to base within one minute (60 seconds).
4.4. At least one player protection should be available for contact players to battle attacks.
4.4.1. Player can catch up.
4.4.2. By the player can enter without the use of transport.

5. Prohibited.
5.1. Team attacks using vehicles for damage to protect the players.
5.1.2. Beat transport.
5.1.2. Stampede transport.
5.1.3. Felling screws.
5.2. Team attacks to use the blast of transport to damage the team defense.
5.3. Defense team to leave the base of all staff.

6. Number of rounds of contract.
7. After the attack and defense is possible to hold a decisive battle in the format TDM.

Polish / Польский:

1. Schemat.
1.1. Clan meczu rozegranym w trybie ataku, obrony, jeśli równa liczba zawodników w zespołach (od 3 do 9 graczy).

1.2. Celem ataku zespołu.
1.2.1. Atak zespół musi atakować bazy obrony i zniszczyć wszystkich obrońców.
1.2.2. Jeżeli punkt zespołu chwytania może przechwycić Base Attack nie jest zabicie wszystkich obrońców.

1.3. Celem obrony zespołu.
1.3.1. Trzymając się utrzymania w stałej podstawie czasu.
1.3.2. Jeżeli punkt zespołu obrony wychwytywania musi zapobiec zajęciu bazy.
1.3.3. Obrona zespołu mogą zabić ataku drużyny i wygrać rundy.

2. Base.
2.1. Podstawowa może być dowolną konstrukcję lub części państwa.
2.2. Base (wychwytywanie etykiecie) powinny być dostępne do ataku bez korzystania z transportu.
2.2.1. Na podstawie można wyciągnąć z wody.
2.2.2. Na podstawie można uzyskać skok.
2.2.3. Na podstawie można przejść wspinaczkowych na dachu.
2.2.4. Na podstawie można dojechać drogą lądową.

3. Zachowanie ataku zespołu.
3.1. Atak zespół powinien być zawsze aktywny w walce.
3.2. Atak Team może użyć wszelkich środków w celu osiągnięcia podstawowego.
3.3. Ataki zespół powinien dostać się do bazy bez transportu.
3.4. Ataku w zespole jest zabronione penetracji bazy nie jest transport.

4. Zachowanie obrony zespołu.
4.1. W zespole obrony co najmniej jeden gracz musi być w bazie.
4.2. Wszyscy pozostali gracze nie mogą opuścić bazy.
4.3. Wraz ze śmiercią gracza, który u podstawy, jeden z graczy z dala od bazy musi wrócić do bazy w ciągu jednej minuty (60 sekund).
4.4. Przynajmniej jeden z graczy ochrony powinny być dostępne dla graczy o kontakt na ataki bitwy.
4.4.1. Gracz może dogonić.
4.4.2. By gracz może wejść bez korzystania z transportu.

5. Zabronione.
5.1. Zespół ataków przy użyciu pojazdów za szkody w celu ochrony graczy.
5.1.2. Transportu Beat.
5.1.2. Transportu Stampede.
5.1.3. Wycinkę śrub.
5.2. Ataki Team korzystać blast transportu do uszkodzenia zespołu obronnego.
5.3. Zespół Obrony opuścić bazę wszystkich pracowników.

6. Liczba rund umowy.
7. Po ataku i obrony jest możliwe do przeprowadzenia decydującego starcia w formacie TDM.

Lithuanian / Литовский:

1. Sistema.
1.1. Klanai rungtynės vyks išpuolio būdas, gynybos, jei tokį patį skaičių žaidėjų komandos (3-9 žaidėjai).

1.2. Komandos puolimo tikslas.
1.2.1. Komanda ataka turi atakos bazės gynybai ir sunaikinti visus gynėjus.
1.2.2. Jeigu surinkimo komandos taškas gali užfiksuoti ataka bazė yra ne žudyti visus gynėjus.

1.3. Komandos gynybos tikslais.
1.3.1. Holding iš gyvenimo per nustatytą laiką.
1.3.2. Jei gaudymo gynybos komanda punkte turi neleisti bazė areštas.
1.3.3. Komandos gynyba gali nužudyti komandos atakos ir laimėti raundą.

2. Bazės.
2.1. Bazė gali būti bet kokios struktūros ar jos dalies būklės.
2.2. Bazėje (ženklinimo gaudymo) turėtų būti prieinama ataka be transporto naudojimo.
2.2.1. Tuo pagrindu gali būti pasiektas iš vandens.
2.2.2. Tuo pagrindu galima gauti šokinėti.
2.2.3. Apačioje galite lazanija ant stogo.
2.2.4. Tuo pagrindu galima pasiekti žemę.

3. Komandos ataka elgesį.
3.1. Komanda ataka visada turi būti aktyvi kova.
3.2. Komanda ataka gali naudoti bet kokiomis priemonėmis, kad pasiektų pagrindą.
3.3. Komanda išpuolius turėtų patekti į be transporto bazę.
3.4. Komanda ataka draudžiama įsiskverbti bazė yra ne transporto.

4. Komandos gynyba elgesį.
4.1. Be gynybos komandos bent vienas žaidėjas turi būti ne pagrindą.
4.2. Visi kiti žaidėjai gali palikti bazę.
4.3. Su grotuvu, kuris buvo prie pagrindo, vienas iš žaidėjų atstumu nuo pagrindo turi grįžti į bazę per vieną minutę (60 sekundžių) mirtis.
4.4. Bent vienas žaidėjas apsauga turėtų būti galima susisiekti žaidėjų mūšio išpuolių.
4.4.1. Žaidėjas gali pasivyti.
4.4.2. Iki žaidėjas gali atvykti be transporto naudojimo.

5. Draudžiama.
5.1. Komanda išpuoliams naudojant transporto priemones, skirtas žalos apsaugoti žaidėjus.
5.1.2. Beat transportas.
5.1.2. Stampede transportas.
5.1.3. Valka varžtais.
5.2. Komandos atakų naudoti transporto sprogimo pakenkti komandos gynyba.
5.3. Gynybos komanda palikti visus personalo bazė.

6. Taškų raundai sutartį.
7. Po užpuolimo ir gynyba yra įmanoma surengti lemiamą mūšį formatu TDM.


Наш баннер
Сайт клана Братство Cвинца
(click it)

free counters

Сайты кланов

A
ALFA

B
Bpb
BanditoS

D
DamN

E
EFO

N
NBK

R
RMC

S
SWC

U
UFG